Kwaliteit

Vangnet Zorggroep is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk ISO9001-2015. Deze norm hanteert diverse eisen waaraan de bedrijfsvoering moet voldoen. Zo is er bij het hanteren van het keurmerk sprake van risico gebaseerd denken en ligt de nadruk meer op het proces dan op het eindresultaat. Om te voldoen aan deze norm wordt het hele kwaliteitsmanagementsysteem periodiek door een extern bureau geauditeerd. We voldoen aan alle eisen die de norm aan ons stelt. Het kwaliteitsbeleid bij Vangnet Zorggroep werkt volgens het Plan Do Check Act (PDCA) principe waarbij alle processen, procedures en protocollen voortdurend gecheckt worden door onze interne auditoren op relevantie en werkbaarheid. Hierbij worden de wensen en eisen van onze cliënten, opdrachtgevers, directie en personeel gebruikt als graadmeter.

Raad van Toezicht

Vangnet Zorggroep is een erkende zorginstelling via de Wet Toezicht Zorginstellingen (WTZi). Hiermee verbinden we ons aan de Zorgbrede Governance Code.

 

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de directie en op de algemene gang van zaken bij Vangnet Zorggroep als maatschappelijke onderneming en staat de directie met raad terzijde. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol voor de directie en zorgt onder meer door evaluatie, advisering en berisping dat Vangnet Zorggroep is voorzien van een capabel bestuur.